Pogosto zastavljena vprašanja

Ali bo vpis na vašo šolo v šolskem letu 2021/22 omejen?
Tako kot v preteklih tudi v prihodnjem šolskem letu ne pričakujemo omejitve vpisa. Razpisane imamo 3 oddelke novincev.

Ali se na gimnazijo lahko vpišejo samo tisti učenci, ki so imeli v osnovni šoli visoke ocene in odličen učni uspeh?
Ne. Naše izkušnje kažejo, da so v gimnaziji lahko uspešni tudi učenci, ki so imeli pri različnih predmetih v OŠ ocene 4 ali ponekod celo 3. Bolj kot učni uspeh so pomembne delovne navade. Če je dijak pripravljen delati, težav običajno ni, če pa se pojavijo pa niso nerešljive.

Kako uspešni so dijaki na maturi?
Na maturi so naši dijaki zelo uspešni. Uspešnost je vedno med 96 % in 100 %. V povprečju imamo vsako leto tudi 3 oz. 4 zlate maturante. Večina dijakov opravi maturo s takšnim učnim uspehom, kakršnega so dosegli v 4. letniku.

Kje nadaljujejo šolanje maturanti Gimnazije Litija?
Večina naših maturantov se vpiše na fakultete v okviru Univerze v Ljubljani. V zadnjih letih je največji interes za študij splošne medicine, farmacije, psihologije,  računalništva, strojništva in razrednega pouka.

Kako na šoli poskrbite za vrhunske športnike?
Na šoli imamo že dalj časa vsako leto večje število vrhunskih športnikov iz različnih športnih panog. Ti dijaki imajo povsem prilagojeno pisno in ustno ocenjevanje znanja, kar pomeni, da se s profesorji sami dogovarjajo, kdaj in kako bo potekalo ocenjevanje. To so pogosto tudi dijaki, ki so redkokdaj v šoli, nekateri celo nikoli, zato jim profesorji pri pripravi na ocenjevanje znanja nudijo individualno pomoč.

Ali na šoli obstaja status kulturnika?
Državni Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti ne predvideva tega statusa, na Gimnaziji Litija pa dijakom, ki so aktivni na kulturnem ali umetniškem področju, pripravimo individualizirane programe, s katerimi jim opredelimo način ocenjevanja znanja.

Ali se lahko na vašo šolo vpiše dijak s posebnimi potrebami?
Seveda. Na šoli imamo tudi takšne dijake, ki imajo odločbo o usmeritvi. Ti dijaki imajo prilagoditve v organizaciji in načinu preverjanja ter ocenjevanja znanja.

Kaj pomeni, da ima dijak individualiziran program?
Individualiziran program pripravimo za dijake, ki imajo zdravstvene težave, težave v domačem okolju ipd. Ta jim omogoča prilagoditve pri pisanju pisnih preizkusov znanja, ustnem preverjanju znanja … Takšnim dijakom tudi omogočimo, da opravijo manjkajoče obveznosti do konca šolskega leta (31. 8.) in ne le do konca pouka (24. 6.).

Ali delujete tudi na mednarodnem področju?
Naši dijaki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, debatnih turnirjev in olimpijad.

Kako je na šoli urejena šolska prehrana?
Za ceno 2,42 EUR dobijo dijaki topli obrok po peti šolski uri, če pa želijo, se lahko naročijo tudi na malico, po drugi šolski uri. Cene le-te je 1 EUR. Topli obrok je lahko za dijake subvencioniran, medtem ko je potrebo malico plačati v celoti.

Kako imate na šoli urejen prevoz dijakov, ki ne prihajajo iz Litije?
Dijaki, ki se vozijo iz smeri Senožeti, lahko uporabljajo osnovnošolske prevoze, vsi, ki se vozijo iz Zagorja, pa imajo organiziran šolski avtobusni prevoz iz Izlak, Kisovca in Zagorja. Avtobusi te dijake pripeljejo v Litijo (obračališče v neposredni bližini gimnazije) in jih po končanem pouku odpeljejo nazaj.

Ali je ustno ocenjevanje znanja na Gimnaziji Litija res napovedano?
Da. Profesorji vnaprej seznanijo dijake z datumi ustnega ocenjevanja znanja.

Koliko pisnih preizkusov znanja pišejo dijaki na teden?
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da lahko pišejo dijaki tri pisne preizkuse na teden, pri nas pa se skušamo držati dogovora, da sta pisna preizkusa le dva. Na ta način so testi razporejeni na daljše časovno obdobje, tako da imajo dijaki več časa za pripravo.

Je vaša šola zelo težka?
Naša šola kot vse splošne gimnazije v Sloveniji izvaja gimnazijski program, ki je sprejet na državni ravni, in od njega ne sme odstopati. Naš osnovni cilj je pripraviti vse dijake na maturo, ki jo po koncu 4. letnika velika večina tudi uspešno opravi. Seveda pa je lahko dijak zaradi različnih razlogov v nekem obdobju tudi manj uspešen in mora letnik ponavljati. Večina teh dijakov še vedno opravi maturo in se vpiše na izbrano fakulteto. Ponosni smo, da so do danes maturirali vsi naši dijaki (razen enega), ki so po uspešno zaključenem 4. letniku k maturi pristopili.

Je res, da organizirate ekskurzije tudi za starše?
Tudi za starše vsako leto pripravimo ekskurzijo, katere namen je spoznavanje novih krajev, predvsem pa druženje staršev in profesorjev.

Kaj je to bonitetni sistem?
To pomeni, da imajo dijaki možnost izboljševanja pozitivnih ocen. Če pri pouku aktivno sodelujejo, prinašajo v šolo potrebne pripomočke in delajo domače naloge, potem so upravičeni do te možnosti.

Ali je vaša šola zaklenjena?
Nobena šola v Sloveniji zaradi požarne varnosti ne sme biti zaklenjena, zato tudi naša ni. Hišni red pa določa, da dijaki zaradi lastne varnosti šolskih prostorov brez dovoljenja profesorjev v času pouka ne smejo zapuščati. Hišni red vsako leto potrdi tudi Svet staršev Gimnazije Litije.

 

Svoja vprašanja nam lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov tajnistvo@gimnazija-litija.si

(Skupno 1.042 obiskov, današnjih obiskov 1)